skip to Main Content
Вінниця: +38 (068) 293-18-81

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАН ЛАЙТ» в особі директора Сиваченка Руслана Васильовича;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙРОМЕД В» в особі директора Сиваченка Руслана Васильовича;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙРОМЕД К» в особі директора Сиваченка Руслана Васильовича;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС ДІАГНОСТИКА» в особі Сиваченка Руслана Васильовича, якому надано право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС В» в особі директора Скірського Василя Миколайовича,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙРОМЕД С» в особі директора Сотнікова Дмитра Дмитровича – надалі – «Виконавець», з одного боку, та  фізична особа, яка на оплатній основі замовляє медичні послуги, в подальшому «Замовник»,«Пацієнт» та/або «Законний представник Пацієнта», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – «Договір») про нижченаведене:

1. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ

1.1 Сторони погодили, що нижченаведені терміни, поняття та визначення в цьому договорі мають такі значення:

1.1.1. Замовник – фізична особа, яка володіє цивільною дієздатністю, достатньою для вчинення правочину за цим Договором, звернулася до Виконавця для отримання медичних послугта/або розмістила на сайті Виконавця https://www.neuromed.ua Замовлення щодо Послуг, які мають бути надані безпосередньо Замовнику або Пацієнтам, в інтересах яких діє Замовник, та акцептувала даний договір.

1.1.2. Пацієнт– фізична особа (громадянин України; громадянин, підданий іншої держави, особа без громадянства), якій безпосередньо надаються Послуги Виконавцем відповідно до укладеного договору. Пацієнт може бути Замовником Послуг за наявності достатньої цивільної дієздатності відповідно до положень статей 31 та 32 Цивільного Кодексу України з урахуванням норм статей 38 та 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Пацієнтами за цим договором є коло осіб, визначених Замовником в Анкеті яка заповнюється Замовником, Пацієнтом та/або Представником.

1.1.3. Законний представник Пацієнта (надалі – Представник) -особа, яка виступає в усіх установах, у т. ч. судових, на захист особистих та майнових прав і законних інтересів недієздатних Пацієнтів, обмежено дієздатних Пацієнтів або дієздатних Пацієнтів, але таких, що через свій фізичний стан (старість, хвороба) не можуть особисто здійснюватисвої права й виконувати свої обов’язки. Законним представником Пацієнта можуть бути: батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники даної особи або представники тихустанов і організацій, під опікою чи опікуванням яких вона перебуває.

1.1.4. Анкета пацієнта – анкета, що надається Замовнику, Пацієнту та/або Представнику після укладання Договору та містить інформацію щодо обраної Програми медичних послуг, переліку та ідентифікаційні дані Пацієнта, який має право отримувати послуги за цим Договором.

1.1.5. Послуга – медична послуга, що надається Виконавцем відповідно до статутних цілей його діяльності згідно обраної Замовником Програми медичних послуг та умов укладеного Договору з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта. Місцем безпосереднього надання Послуги є відділення, структурний підрозділ Виконавця, в якому може бути надана Послуга згідно обраної Програми.

1.1.6. Акцепт – повне, беззастережне та безумовне прийняття умов даного Договору Замовником та/або Пацієнтом (в т.ч. його ЗаконнимПредставником). Даний Договір вважається укладеним у момент вчинення підтверджуючих дій.

1.1.7. Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про добровільну згоду Замовника, Пацієнта та/або Представника неухильно дотримуватись положень даного Договору та додатків до нього. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Пацієнта на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, замовлення медичних послуг за номерами телефонів, вказаними на сайті Виконавця,початок фактичного отримання медичних послуг, оплата медичних послуг, інші дії встановлені законом.

1.1.8. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця, якапередбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, профілактики або реабілітації хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів які є у Пацієнта із можливим застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності.

1.1.9. Прейскурант цін – затверджений перелік і вартість медичних послуг діагностичного центру «НЕЙРОМЕД сучасна діагностика», що діє на дату надання таких послуг.

1.1.10. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про особу Пацієнта та/або Представника, до яких відносяться прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується особи Пацієнта та/або Представника та може бути використана Виконавцем з метою ідентифікації особи Пацієнта та/або Представника.

1.1.11. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення суб’єкта персональних даних щодо надання дозволу на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Вчинення підтверджуючих дій передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на обробку його персональних даних.

1.1.12. Суб’єкт персональних даних – фізична особа (Пацієнт та/або Представник), стосовно якої відповідно до чинного законодавства України здійснюється обробка її персональних даних.

1.1.13. План лікування – це індивідуально розроблений медичним працівником (лікарем) план профілактичних заходів, обстежень, лікування та реабілітації, спрямований на максимально ефективне надання медичних послуг конкретному Пацієнту. План лікування є динамічним та може змінюватись в процесі надання медичних послуг Пацієнту.

1.1.14. Заклад охорони здоров’я – створений Виконавцем підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних працівників.

1.1.15. Графік відвідувань – графік призначених медичних послуг, в якому визначається перелік медичних послуг, календарна дата їх надання, за можливості, точний час коли Пацієнт має прибути до Виконавця для отримання медичних послуг та є обов’язковим для виконання Пацієнтом.

1.1.16. Сайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://www.neuromed.ua, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів та/або Представників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.1.17. Агресивна поведінка (дія) – це дії фізичної особи, які спричиняють або можуть спричинити моральну та/або матеріальну шкоду іншим фізичним особам та/або майну Виконавця. Агресія проявляється у погрозі побиття інших фізичних осіб, у погрозі знищення майна, інших погрозах, у вербальних образах, ворожих насмішках, жартах, а також містить непрямі форми фізичної та вербальної агресії (ворожа міміка, жестикуляція тощо).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України, до якого застосовуються положення ст. ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України. Умови даного Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Замовників, Пацієнтів та/або Представників, які звернулись до Виконавця для отримання медичних послуг.Замовник, Пацієнт та/або Представникне можуть запропонувати свої умови або пропозиції до даного Договору.

2.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір укладається прийняттям пропозиції (акцепт)Замовником, Пацієнтом та/або Представником, шляхом вчинення підтверджуючих дій.

2.3. Договір, укладений Замовником, Пацієнтом та/або Представником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність і є рівноважним договору, підписаному Сторонами.

2.4. Замовник, Пацієнт та/або Представник підтверджує, щодомоментуукладення даного Договору ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав даний Договір та зобов’язується неухильно дотримуватись всіх його умов.

2.5. Перелік медичних послуг та їх вартість визначається даним Договором у відповідності до чинного Прейскуранта цін, який знаходиться у адміністраторів Виконавця та /або розміщений на сайті Виконавця.

2.6. Медичні послуги надаються відповідно до клінічних протоколів та/або стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених у встановленому порядку.

2.7. Медичні послуги надаються за місцем провадження діяльності з медичної практики Виконавця, інші послуги, відповідно до умов надання таких послуг.

2.8. Умови даного Договору в загальному порядку створюють та регулюють взаємні права та обов’язки між Виконавцем та Пацієнтом та/або Представником, при наданні медичних послуг, на умовах визначених Договором та додатках до нього.

2.9. Замовник, Пацієнт та/або Представник, укладаючи даний Договір, дають згоду Виконавцюна надсилання інформації, що становить медичну таємницю, на номер телефону, електронну та/або поштову адресу (далі-контактні дані), надані Замовником, Пацієнтом та/або Представником. Виконавець не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням інформації за вказаними Замовником, Пацієнтом та/або Представником контактними даними.

2.10. Даний Договір розміщується на сайті Виконавця та/або в доступному для Замовника, Пацієнта та/або Представника місці за місцем провадження діяльності з медичної практики Виконавця.

2.11. У разі укладення між Замовником, Пацієнтом та/або Представником і Виконавцем приватноправового (індивідуального) договору про надання медичних послуг, переважну силу мають умови приватноправового договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується, за замовленням Замовника, Пацієнта та/або Представника, надати медичні послуги належної якості, відповідно до прейскурантацін Виконавця, в установлені строки та порядку, визначені данимДоговором, а Замовник, Пацієнт або Представник, в свою чергу, зобов’язується оплатити і прийняти медичні послуги, відповідно до умов даного Договору.

3.2. Вчиненням підтверджуючих дій, Замовник, Пацієнт або Представник беззастережно та безумовно приймає умовиданого Договору.

3.3. Медичні послуги надаються за місцем провадження діяльності з медичної практики Виконавцем, визначениму пункті 12.1 даного Договору за умови надання Замовником, Пацієнтом та/або Представником Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка заповнюється та підписується Пацієнтом та/або Представником перед початком наданням першої медичної послуги.

3.4. Виконавець не має права, без згоди Замовника, Пацієнта або Представника, розголошувати третім особам персональні дані Пацієнта, а особливо інформацію, яка становить лікарську таємницю і стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням даного Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, іншими нормативно-правовими актами України, які стосуються захисту персональних даних та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1 Виконавець має право:

4.1.1. Обробляти персональні дані Замовника, Пацієнта та/або Представника, під час укладання і виконання даного Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.1.2. В односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника, Пацієнта та/або Представника вносити зміни в текст даного Договору та додатків до нього. Зміни вступають в силу з моменту їх публікації на сайті Виконавця https://www.neuromed.ua та застосовуються до замовлення оформленого та підтвердженого з такого моменту.

4.1.3. Відмовити Замовнику, Пацієнту та/або Представнику в наданні медичних послуг до їх початку у випадках:

а) наявностіу Пацієнта патологій, лікування яких не входить до переліку послуг Виконавця;
б)  наявності у Пацієнта медичних протипоказань до надання такої послуги;
в) недотримання Замовником, Пацієнтом та/або Представником Правил перебування на території та у приміщеннях Виконавця;
г) агресивних дійЗамовника, Пацієнта та/або Представника спрямованих на працівників Виконавця та/або інших осіб, які перебувають у приміщеннях та/або на території Виконавця;
д) відмови Замовника, Пацієнта та/або Представника надати у письмовому вигляді, Інформовану добровільну згоду Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, а також надати інші необхідні згоди для надання медичних послуг Виконавцем.

4.1.4. Використовувати вказані Пацієнтом та/або Представником контактні дані (адресу електронної пошти, номер телефону) для направлення йому повідомлень щодо порядку надання Послуг, результатів їх надання, рекламної та іншої комерційної інформації.

4.1.5. Відмовити Пацієнту у подальшому наданні медичних послуг у випадках:

а) недотримання Пацієнтом встановлених медичних приписів, рекомендацій, режиму та плану лікування, які призвели до неможливості надання медичної послуги в повному обсязі;
б) виявлення у Пацієнта за результатами обстеження медичних протипоказань до надання такої послуги;
в) недотримання Замовником, Пацієнтом та/або Представником Правил перебування на території та у приміщеннях Виконавця;
г) агресивної поведінки (дії) Замовника, Пацієнта та/або Представника спрямованих на працівників Виконавця та/або інших осіб, які перебувають у приміщеннях та/або на території Виконавця;
г) недотримання Пацієнтом графіка відвідувань.

4.1.6. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на послуги, на власний розсуд.

4.1.7. Інформувати Пацієнта про зміни щодо переліку послуг та їх ціни.

4.1.8. Приймати оплату за медичні послуги в готівковій та/або безготівковій формах до отримання послуги чи під час оформлення замовлення Замовником, Пацієнтом та/або Представником у Виконавця.

4.1.9. Достроково, в односторонньому порядку, розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані медичні послуги, у разі порушення Замовником, Пацієнтом та/або Представником повністю або частково положень пункту 5.2 даного Договору.

4.2 Виконавець зобов’язаний:

4.2.1. Надавати медичні послуги Пацієнту в порядку, у строки та на умовах, передбачених даним Договором та згідно встановленого Виконавцем прейскуранта цін, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

4.2.2. Для надання медичних послуг застосовувати у медичній практиці тільки ті методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, лікарські засоби, медичні вироби, вироби медичного призначення та дезінфекційні засоби, що не заборонені до застосування МОЗ України.

4.2.3. Не розголошувати медичну інформацію про Пацієнта (крім випадків, передбачених законодавством).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА, ПАЦІЄНТА ТА/АБО ПРЕДСТАВНИКА

5.1. Замовник, Пацієнт та/або Представник має право:

5.1.1. Отримати повну та достовірну інформацію щодо пропонованих Виконавцем медичних послуг, порядку їх надання та можливих побічних реакцій.

5.1.2. Отримати від Виконавця медичні послуги в порядку, строки та на умовах, що передбачені даним Договором.

5.1.3. Відмовитися від укладеного Договору до початку фактичного його виконання, за письмовою заявою, яка оформлюється на паперовому носії Замовником, Пацієнтом або Представником за місцем провадження діяльності з медичної практики Виконавця або направляється за місцезнаходженням Виконавця, на поштову адресу вказану в розділі 12 даного Договору, рекомендованим листом з додаванням копії документа, що посвідчує особу, яка оплатила Замовлення Послуг.

5.1.4. Відмовитися від укладеного Договору під час фактичного його виконання, якщо така відмова не матиме наслідком погіршення стану здоров’я або загрози для життя Пацієнта.

5.1.5. Відмовитися повністю або частково від отримання медичних послуг, надавши підстави для такої відмови.

5.1.6. На лікарську таємницю за винятком випадків, передбачених законодавством.

5.2. Замовник, Пацієнт та/або Представник зобов’язаний:

5.2.1. Надати Виконавцеві достовірні дані щодо ім’я, прізвища та по батькові, дату свого народження та іншу інформацію, що необхідна Виконавцю для якісного надання Послуг, у тому числі про стан свого здоров’я, перенесені та успадковані хвороби, шкідливі звички, наявність алергічних реакцій, протипоказань щодо тих або інших методів лікування та лікарських засобів, непереносимості окремих медичних препаратів, які він має і які можуть вплинути на якість наданих медичних послуг. У випадку, якщо Представник діє в інтересах Пацієнта, Представник зобов’язаний надавати повні та достовірні відомості про Пацієнта.

5.2.2. Неухильно дотримуватись Правил перебування на території та у приміщеннях Виконавця.

5.2.3. Надати у письмовому вигляді Інформовану добровільну згоду Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, а також за вимогою Виконавця, надати інші необхідні згоди для надання медичних послуг Виконавцем.

5.2.4. Неухильно дотримувати та належно виконувати медичні приписи, рекомендації, режими та плани лікування.

5.2.5. З’являтися у закладі охорони здоров’я за місцем(-ями) провадження діяльності з медичної практики Виконавця для отримання медичних послуг, за узгодженими датою та часом у відповідності до графіку відвідувань.

5.2.6. Оплатити Виконавцю вартість узгоджених/додаткових медичних послуг в порядку, у строки та в розмірі, що визначені даним Договором.

5.2.7. Прийняти медичні послуги, відповідно до умов даного Договору та додатків до нього.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Медичний персонал Виконавця, який надає медичні послуги Пацієнту, має відповідну спеціальну освіту та відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим нормативно-правовими актами України.

6.2. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або засобами мережі Інтернет у порядку, визначеному цим Договором. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Замовником, Пацієнтом та/або Представником в усній формі. Під час попереднього запису, до початку надання медичних послуг, працівником Виконавця може повідомлятися Замовнику, Пацієнту та/або Представнику приблизний необхідний перелік, склад, строки та вартість медичних послуг, які уточняються та деталізуються безпосередньо під час консультації з медичним працівником Виконавця у закладі охорони здоров’я Виконавця.

6.3. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативиЗамовника, Пацієнта та/або Представником до встановленої дати надання такої послуги, за умови відсутності попередніх записів інших пацієнтів на бажаний час.

6.4. Виконавець веде на Пацієнта медичну карту в електронній та/ або письмовій формі, у якій вказується деталізований опис наданих Пацієнту медичних послуг. Така медична карта пацієнта є власністю Виконавця, який її зберігає. За зверненням Пацієнта або Представника можуть надаватися відповідні виписки та витяги із медичної карти пацієнта. Виконавець не видає Пацієнту або Представнику медичну карту пацієнта.

6.5. У випадку відмови/неотримання Пацієнтом медичних послуг, Замовник, Пацієнт та/або Представник заповнює відповідну заяву. У такому випадку Виконавець не несе відповідальності за наслідки, які можуть настати для Пацієнта, у зв’язку з відмовою від отримання таких медичних послуг.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ, СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Ціна даного Договору визначається, як сума наданих Виконавцем та прийнятих Пацієнтом або Представником медичних послуг.

7.2. Виконавець надає медичні послуги Пацієнту за цінами, що встановлені у Прейскуранті цін, чинному на дату надання Пацієнту такої медичної послуги.

7.3. Оплата медичних послуг Замовником, Пацієнтом або Представником здійснюється:

7.3.1. на умовах передоплати перед фактичним наданням медичних послуг у розмірі 100% через касу Виконавця або у безготівковій формі через відділення банку згідно рахунку Виконавця;

7.3.2. на умовах післяплати у розмірі 100% після фактичного надання медичних послуг через касу Виконавця.

7.4. Виконавець може надати медичні послуги до їх оплати, за таких умов при проведенні розрахунку Замовником, Пацієнтом або Представником, буде застосована ціна зазначена у Прейскуранті цін на день здійснення розрахунку.

7.5. Оплата медичних послуг здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України (гривні) в готівковій та/або безготівковій формі.

7.6. Вартість медичної послуги, встановлена у день звернення Замовника, Пацієнта та/або Представника до Виконавця, не є остаточною та підлягає коригуванню у разі, якщо:

під час надання медичної послуги буде виявлена необхідність надання додаткових медичних послуг, необхідність яких неможливо було встановити до початку безпосереднього надання медичних послуг;

в період до фактичного отримання медичних послуг ціна за такі послуги змінилася.

В такому випадку Замовник, Пацієнт або Представник здійснює остаточну оплату за додаткові медичні послуги після їх надання.

У разі, якщо Замовник, Пацієнт та/або Представник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання медичних послуг не заявить письмову мотивовану претензію, послуги вважаються прийнятими Замовником, Пацієнтом та/або Представником без застережень і без претензій. У разі надання мотивованої відмови Замовника, Пацієнта та/або Представника від приймання медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

8. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець гарантує якісне медичне обслуговування пацієнта та збереження медичної інформації про пацієнта, що стала відомою медичному працівнику Виконавця (працівнику Виконавця) у зв’язку з виконанням даного Договору.

8.2. Замовник, Пацієнт та/або Представник гарантує достовірність інформації про себе (як персональних даних, так і медичної інформації), дотримання медичних приписів, рекомендацій, режимів, планів лікування та графіків відвідувань.

8.3. Усі правовідносини, що виникають із умов даного Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються даним Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за даним Договором у разі недотримання та/або належного виконання та/або відмови від виконання Пацієнтом медичних приписів та рекомендацій медичних працівників Виконавця, у тому числі порушення Пацієнтом встановленого для нього плану лікування та графіків відвідувань.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником, Пацієнтом та/або Представником, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи уникненні (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником, Пацієнтом та/або Представником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).

8.6. У разі відмови Замовника, Пацієнта та/або Представника від отримання медичних послуг до фактичного надання таких послуг, за умови оплати за такі послуги у повному обсязі,   Виконавець повертає сплачену Замовником, Пацієнтом або Представником суму у формі, в якій було здійснено оплату таких Послуг, протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту прийняття рішення Виконавцем про повернення вартості неотриманих Послуг.

8.7. Невиконання або неналежне виконання умов цього Договору виключає юридичну відповідальність, якщо вони є наслідком обставин, що знаходяться поза сферою контролю Сторін даного Договору та стали наслідком непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, епідемії, пандемії, карантинні заходи, воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим договором. Наявність форс-мажорних обставин підтверджують компетентні державні органи України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Публічна оферта на укладення даного Договору діє з моменту його розміщення на сайті Виконавця та/або на паперових носіях, розміщених в доступних місцях, в приміщеннях закладу охорони здоров’я Виконавця, і є чинною протягом строку розміщення.

9.2. Положення щодо конфіденційності, визначені законодавством України, діють безстроково.

9.3. Всі строки надання медичних послуг є індивідуальними для кожного Пацієнта, протягом виконання плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров’я Пацієнта та інших об’єктивних або суб’єктивних обставин.

9.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору. Такі зміни є чинними з моменту їх опублікування на сайті Виконавця та/або на паперових носіях розміщених в доступних місцях, в приміщеннях закладу охорони здоров’я Виконавця і є обов’язковими для Замовників, Пацієнтів та/або Представників у редакції, що діяла на момент їхнього приєднання до Договору та/або укладення відповідного додатку до Договору.

9.5. В разі виявлення розбіжностей між умовами даного Договору, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Виконавця, та на паперових носіях пріоритет має примірник на паперових носіях.

9.6. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.\

10.2. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однією із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

10.3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Даний Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін, у разі здійснення підтверджуючих дій Замовником, Пацієнтом або Представником, не є підставою вважати цей Договір не укладеним.

11.2. Вчинення підтверджуючих дій вважається акцептом даного Договору Пацієнтом та/або Представником та засвідчує факт його укладення.

11.3. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилатися на них у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій.

11.4. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Сайті Виконавця.

11.5. Територія надання послуг за цим Договором визначається зокрема, але не виключно, в Анкеті Пацієнта.

11.6. Замовник, Пацієнт або Представник, звернувшись за отриманням медичних послуг до Виконавця, погоджується з усіма умовами цього Договору, текст якого ним прочитано та положення якого йому зрозумілі та погоджується отримувати повідомлення та електронні листи від Виконавця за номером мобільного телефону та адресою електронної пошти, що були зазначені на сайті Виконавцята/або безпосередньо в Анкеті Пацієнта.

11.7. Неповнолітні чи недієздатні пацієнти приймаються лише у присутності їх Представників. Представники надають згоду на надання медичних послуг фізичним особам (Пацієнтам), в інтересах яких вони діють та зобов’язуються дотримуватись умов даного Договору.

12. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАН ЛАЙТ»

Код ЄДРПОУ 35904094

Юридична адреса: 21000, м. Вінниця, вул. Пирогова, 109

Адреси розташування центрів:

21000, м. Вінниця, вул. Пирогова, 109

21001, м. Вінниця, вул. Магістратська, 20

IBAN UA233026890000026009055314745

у АТ КБ “Приватбанк”, МФО 302689 

платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ 0% 

ІПН 359040902281

Тел. (0432) 50-80-40

E-mail: neuromed.vn@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙРОМЕД В»

Код ЄДРПОУ 41495447

Юридична адреса: 21010, м. Вінниця, вул. І. Богуна, буд. 2, кім. 47

Адреса розташування центру: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92

IBAN UA423026890000026001055338440

у АТ КБ “Приватбанк”, МФО 302689 

платник єдиного податку 5%, неплатник ПДВ

Тел. (0432) 50-80-40

E-mail: neuromed.vn@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙРОМЕД К»

Код ЄДРПОУ 40828911

Юридична адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 16А, кв. 1

Адреси розташування центрів: 

04050, м. Київ, вул. П. Майбороди, 32

02149, м. Київ, проспект Бажана, б. 30

IBAN UA113026890000026005055336631

у АТ КБ “Приватбанк”, МФО 302689 

платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ 0% 

ІПН 408289102286

Тел. (0432) 50-80-40

E-mail: neuromed.vn@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС ДІАГНОСТИКА»

Код ЄДРПОУ 39628857

Юридична адреса: 21010, м. Вінниця, вул. І. Богуна, буд. 2, кім. 34

Адреса розташування центру: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84

IBAN UA813026890000026000055322543

у АТ КБ “Приватбанк”, МФО 302689 

платник єдиного податку 5%, неплатник ПДВ

Тел. (0432) 50-80-40

E-mail: neuromed.vn@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМПУЛЬС В»

Код ЄДРПОУ 41537921

Юридична адреса: 21000, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 46

Адреса розташування центру: 21000, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 46

IBAN UA583026890000026002055327739

у АТ КБ “Приватбанк”, МФО 302689 

платник єдиного податку 3%, платник ПДВ

ІПН 200980702285

Тел. (0432) 50-80-40

E-mail: neuromed.vn@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙРОМЕД С»

Код ЄДРПОУ 44228448

Юридична адреса: 21030, м. Вінниця, вул. А. Первозванного, буд. 24, кв. 129

Адреса розташування центру: 40031, м. Суми, вул. Ковпака, 22-А/1

IBAN UA393052990000026007036106156

у АТ КБ “Приватбанк”, МФО 305299

платник єдиного податку 2%, неплатник ПДВ

Тел. (0432) 50-80-40

E-mail: neuromed.vn@gmail.com